تهران در بهت و سوگ

1 بهمن 1395

آنچه دیروز، سی ام دی ماه، در تهران رخ داد آتش به جانمان زد. و جز آن که همدلی و همدردی‎مان را با بازماندگان بر زبان آوریم، کلام دیگری نمی‎یابیم و با سعدی همکلام می‎شویم که چنین می‎سراید:

 

شبی دود خلق آتشی برفروخت

شنیدم که بغداد نیمی بسوخت

 

یکی شکر گفت اندران خاک و دود

که دکان ما را گزندی نبود

 

جهاندیده‌ای گفتش ای بوالهوس

تو را خود غم خویشتن بود و بس؟

 

پسندی که شهری بسوزد به نار

وگرچه سرایت بود بر کنار؟

 

بجز سنگدل ناکند معده تنگ

چو بیند کسان بر شکم بسته سنگ

 

توانگر خود آن لقمه چون می‌خورد

چو بیند که درویش خون می‌خورد؟

 

مگو تندرست است رنجوردار

که می‌پیچد از غصه رنجوروار

 

تنکدل چو یاران به منزل رسند

نخسبد که واماندگان از پسند

 

دل پادشاهان شود بارکش

چو بینند در گل خر خارکش

 

اگر در سرای سعادت کس است

ز گفتار سعدیش حرفی بس است

 

همینت بسنده‌ست اگر بشنوی

که گر خار کاری سمن ندروی