متأسفیم که نمى ‏توانیم اثر شما را چاپ کنیم / اومبرتواکو /ترجمه رضا سیدحسینى

  (گزارش‏هاى مشاور انتخاب کتاب به ناشر)   اومبرتواکو در سالهاى دهه شصت یک رشته «پارودى» با عنوان « یادداشتهاى کمترین» براى مجله II Verri نوشت که هر ماه یکى از آنها منتشر مى‏شد. مجموعه این یادداشتها در ایتالیا به صورت کتاب در آمد. اما بعدها منتخبى از آنها با عنوان Pastiches et postiches ( […]