تا بمانیم/ سیمین بهبهانی

گرچه در شورِ اشک و شعلۀ آه باغ را هیچ‏ کس نکرده نگاه، گرچه در دشتِ سرخِ سوختگان دیرگاهی نرسته هیچ گیاه، گرچه از خرمنِ بنفشه و گل مانده خاکستری تباه تباه، گرچه ما راه خود جدا کردیم با بهاری که می‏ رسد از راه، باز از سبزه و بنفشه بگو گرچه از سوز دی […]