سهراب سپهری در یک نما

بدون عنوان، طراحی، اثر سهراب سپهری

آبی آبی بود که صدا می‎زد. این رنگ در زندگی‎ام دویده بود .میان حرف و سکوتم بود. در هر مکثم تابش آبی بود. فکرم بالا که می‎گرفت آبی می‎شد. آبی آشنا بود. من کنار کویر بودم. و بالای سرم آبی فراوان بود. روی زمین هم ذخیره‎ی آبی بود.[۱] آبی آسمان تماشای آبی آسمان تماشای درون […]