آنها که اسرار جاودانگی را یافتند/شهزاده سمرقندی

احمد ظاهر

سروده‌های فروغ با اجرای احمد ظاهر                          در مقاله « آشنایی فارسی‌زبانان آسیای میانه با فروغ فرخزاد  »گفتیم که  چطور حمله شوروی به افغانستان راه‌های ارتباط فارسی‌زبانان را بعد از چند دهه دوباره باز کرد؛ از طریق نوارهای موسیقی و کالاهای ملی و محلی و حتی خارجی که در شوروی دیدن چنین کالاهای “غیرخودی” محال بود. […]