آن تایلر و تقی مدرسی در شماره تابستانی کاروان

آن تایلر و تقی مدرسی در شمارۀ تابستانی فصلنامه کاروان مهر بررسی زندگی و آثار آن تایلر موضوع بخش یک نگاه، یک زندگی سی ‎امین شماره کاروان است. و اگر امروز تقی مدرسی در میان ما بود نود ساله می شد، پس بخشی را نیز به زندگی تقی مدرسی، همسر ایرانی آن تایلر اختصاص داده‎ایم. […]