کاروان ویژه سفر

شماره هشت دوماهنامه کاروان مهر به سفر اختصاص یافته بود. نگاهی داریم به بندی از سرمقاله این شماره با عنوان «سفر حجمی در خط زمان…»: «کنجکاوی و شوق یافتن شگفتی‎ها همواره آدمی را از دیرباز بر آن داشته تا کوله‎بار سفر بر دوش نهد و رنج‎های فراوان را بر خود هموار سازد. ، چه سفر […]