عباس کیارستمی و زیباشناسی غزل خاطره شیبانی ( دانشگاه یورک،کانادا) ترجمه: فرزانه قوجلو

از تمام قالب‎های شعر کلاسیک فارسی، فیلم‎سازی عباس کیارستمی به غزل، یکی از زیرمجموعه‎های شعر غنایی که در اشعار حافظ شیراز می‎توان یافت، از همه نزدیک‎تر است. حافظ قالب شعری غزل را به کار گرفت تا فلسفه‎ی خود را بیان کند. مشابهت‎های فلسفی و شاعرانه را توآمان می‎توان دید. شعر غنایی حافظ با نوع خاصی […]