بورخس در بیست و نهمین شماره کاروان

کاروان مهر در شمارۀ بیست و نهم خود در یک بخش با یاد احمد میرعلایی به سراغ خورخه لوئیس بورخس رفته است و کوشیده در مطالبی گوناگون زندگی و آثار این داستان‎نویس نامدار و تأثیرگذار جهان را بررسی و تفسیر کند و بازخوانی دو داستان از بورخس با ترجمۀ احمد میرعلایی و کاوه سیدحسینی به […]