میلان کوندرا در شماره تابستانی کاروان

30 مرداد 1402

سی و دومین شماره فصلنامه کاروان مهر در یک بخش به میلان کوندرا اختصاص یافته است، رمان‎نویسی در تبعید که متآثر از کافکا بود و در رمان‎های فلسفی ـ ادبی خود، به طنز و به جِد، کوشید چهرۀ نظام‎های خودکامه را به روشنی تصویر کند. در مجموعه‎ای که برای این نویسندۀ برجستۀ چک فراهم آمده، در کنار زندگی‎نامۀ او دو گفتگو و نیز تفسیری را بر رمان مشهورش، سبکی تحمل‎ناپذیر هستی، می‎خوانیم.

در بخش دوم، به همراه معرفی کتاب، به لو.سالومه پرداخته شده و مقاله‎ای دربارۀ زخم‎های عمیق کافکا آمده است. مروری بر پنجاه سالگی پینک فلوید از دیگر مطالب شماره ۳۲ کاروان است که از سه‎شنبه ۳۱ مرداد در کتابفروشی‎ها و در فروشگاه اینترنتی مجله کاروان (در سایت این مجله) در دسترس علاقمندن قرار دارد.