اشتراک مجله

بهای اشتراک مجله کاروان مهر در داخل کشور بابت چهار شماره  یکصد وهشتاد هزار تومان با احتساب هزینه پست است.
متقاضیان می توانند وجه اشتراک را به حساب جاری سیبا ۰۱۰۲۲۸۴۴۲۵۰۰۴ بانک ملی ایران شعبه مرکزی و یا به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۴۳۳۳۶۸۷۲ واریز کنند وتصویر برگه رسید و یا شماره پیگیری واریز به کارت را با ذکر نام و نام خانوادگی و نشانی کامل (با ذکر کد پستی ) به واتساپ مجله به شماره ۰۹۱۲۲۸۸۱۴۶۵ ارسال کنند.