مجله فرهنگی
شناسنامه کاروان مهر

دوماهنامه فرهنگی
صاحب امتیاز‌‌‎‏‏، سردبیر: فرزانه قوجلو
مدیر داخلی: ستاره حیدری نوری
طراح گرافیک: علی بخشی
امورمشترکین: ساحل حیدری نوری
ایمیل مجله:
info@caravan-mag.com
ایمیل سردبیر:
ghojaloo20@gmail.com
تلفن:
77373086 - 09122881465
فاکس: 77373086
نشانی پستی: تهران
صندوق پستی: 677-16765

بهای اشتراک مجله کاروان مهر در داخل کشور بابت شش شماره با احتساب هزینه پست یکصد و هشت هزار تومان است.و هزینه اشتراک با احتساب هزینه پست برای کشورهای اروپایی ۲۲۰ هزار تومان و برای کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و … ۳۰۰ هزار تومان است.
متقاضیان می توانند وجه اشتراک را به حساب جاری سیبا ۰۱۰۲۲۸۴۴۲۵۰۰۴ بانک ملی ایران شعبه مرکزی و یا به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۴۳۳۳۶۸۷۲ واریز کنند و اصل برگه رسید و یا شماره پیگیری واریز به کارت را با ذکر نام و نام خانوادگی و نشانی کامل (با ذکر کد پستی یا صندوق پستی)  به شماره ۷۷۳۷۳۰۸۶ فاکس کنند و یا اسکن آن را به ایمیل caravan@caravan-mag.com امور مشترکین ارسال کنند.