اشتراک مجله

بهای اشتراک مجله کاروان مهر در داخل کشور بابت چهار شماره، با احتساب ۲۰ درصد تخفیف و نیز هزینه پست پانصد و چهار هزار تومان است.
متقاضیان می توانند وجه اشتراک را به حساب جاری سیبا ۰۱۰۲۲۸۴۴۲۵۰۰۴ بانک ملی ایران شعبه مرکزی و یا به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۴۳۳۳۶۸۷۲ واریز کنند و تصویر برگه رسید و یا شماره پیگیری واریز به کارت را با ذکر نام و نام خانوادگی و نشانی کامل (با ذکر کد پستی ) به واتساپ مجله به شماره ۰۹۱۲۲۸۸۱۴۶۵ ارسال کنند.