مجله فرهنگی
شناسنامه کاروان مهر

دوماهنامه فرهنگی
صاحب امتیاز‌‌‎‏‏، سردبیر: فرزانه قوجلو
مدیر داخلی: ستاره حیدری نوری
طراح گرافیک: علی بخشی
امورمشترکین: ساحل حیدری نوری
ایمیل مجله:
info@caravan-mag.com
ایمیل سردبیر:
ghojaloo20@gmail.com
تلفن:
77373086 - 09122881465
فاکس: 77373086
نشانی پستی: تهران
صندوق پستی: 677-16765

ایمیل سردبیر:
ghojaloo20@gmail.com
تلفن:
۷۷۳۷۳۰۸۶ – ۰۹۱۲۲۸۸۱۴۶۵
فاکس: ۷۷۳۷۳۰۸۶

نشانی پستی:

تهران – خیابان فرجام – خیابان سراج – کوچه شهید مسلم شهرابی – پلاک ۵۷ – واحد ۵

کدپستی

۱۶۸۶۶۳۴۱۱۶

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما