درباره ما

فصلنامه فرهنگی هنری کاروان مهر به صاحب امتیاز‌‌‎‏‏، مدیرمسئول و سردبیری فرزانه قوجلو منتشر می شود.

در بخش فروشگاه شماره های این مجله بصورت تک جلدی و دوره های چند جلدی به فروش می رسد.